Chushinkan Dojo

Iaido Lineage

James Nakayama and Shoji Nishio, founder of Nishio Ryu Toho Iaido

Nakayama Sensei's iaido training started in 1985 under Kazuo Chiba Shihan Shihan. In 1987, his practice continued under Shoji Nishio Shihan. He received a 3rd degree black belt in 1990 within the Zen Nippon Iaido Renmei. After Nishio Shihan's passing in 2005, he continued his training with Nishio Shihan's successor, Koji Yoshida Shihan. In 2008, he received his 5th degree black belt in Nisho Ryu Toho Iaido, and later that year, started teaching iaido at Chushinkan Dojo.